shay gil kedem

PHOTOGRAPHER - Fashion & Advertise
VIENNA / ROME / TEL AVIV